Novinky a informace

Do tohoto oddílu budou postupně zařazovány nově publikované stránky rukopisu. Tyto stránky budou později přesunuty do oddílu: „ Dosud rozluštěné stránky“ a nahrazeny opět novými.

Dále zde budou informace o dosavadním stavu bádání a jeho prezentaci. Budou zde i zprávy z médií a institucí, informujících o mé práci.

 


10.11.2018

Původně jsem zamýšlela se prozatím vyhnout straně 67r1, texty se mně zdály být příliš těžké a tvrdé. Autor věnuje celou stranu hořkosti života a potom hlavně smrti samotné, tomu jak přichází a co se děje po ní. Jsou to texty, nad kterými se všichni máme zamyslet, nad tím jak žijeme, jak odcházíme z tohoto světa mnohdy úplně bez úcty a bez rozloučení. Ale jelikož žádný život smrtí nekončí, já sama nevěřím na zánik bez naděje na obnovu a tak není se třeba děsit, všechno dobré je ale nutno si zasloužit. Tak tedy pojďme na těžkou stranu 67r1.

stránka 67r1

„život je hořkost cesty ve strasti, soudy lidské, strach ze smrti, po ní štítivost, ta s těžkým odporem smutek převýší a stesk vypustit pokusí se přetnutím pout se vším, co dělá smrt přítomnou.

V kutně její čeká po čas, než smí na chvíli se zahřát, vzít život, příchod její tichý zkřiví v tísni tvář, bez lítosti uchopí život, s ním vychází ze stínu přítomnosti, spěchá dát duši napít z vláhy Otcovy lásky, s níž splyne ve štěstí, uvidí skvoucí zář za ní milou Boží tvář duši soudící.

Milost dávat chce všem, zlu odmítne smilování, když tmou za vše trpí, zlé skutky jen vidí ve tmách svých přízraků, sevřenou duší tuší trestu úder …“


28.10.2018

stránka 67v2

Kruhový text strana 67v2

Autor zde popisuje člověka oddaného Bohu s duší souznící i v okamžiku smrti: „zatouží své city dávat jen svému Bohu, za dary chtíc Mu sloužit, mít stín Jeho ve svém. Žít jen do chvíle, kdy On zavolá na smrt jít oddán s Ním bez tíže a křivdy.

Z nitra své duše dát znamení jasné, že ctí čas smrti, odmítne žít bez cíle, chtít být lepším, když Pána ztratí navždy, řka: z ruky Tvé smrt nemohu odmítat, odříkat se setkání se svým Pánem, kterému vše chci dát a mysl souznící s duší Jeho, tím zničit.


11.10.2018

stránka 66r

Když čtu stranu 66r, která předchází svým obsahem kruhové texty tak vidím, že nám autor dává toto sdělení. Pán Bůh očisťuje člověka, který bude hostit duši Spasitele při předání Božího poselství. Ze života mizí špatné vlastnosti, Bůh člověka ochraňuje, zbavuje předsudků a strachu ze smrti. Činí ho šťastným a soucitným, zachovává mu svou přízeň a člověk se stává Panu Bohu zcela oddaným.

Na tuto stranu 66r, která byly na překlad nejnáročnější ze všech dosud přeložených, navazují všechny kruhové texty, které se tzv. „točí“ kolem poselství Božího.


stránka 67v1